• Daniel Schmid
   Schulleiter
   Daniel Schmid
  • Peter Kasebacher
   Schulleiter-Stellvertreter
   Peter Kasebacher
  • Clemens Hörhager
   Clemens HörhagerKlassenlehrer: 3b
  • Lisa Bradl
   Lisa Bradl
  • Alexandra Rofner
   Alexandra Rofner
  • Sieglinde Pichler
   Sieglinde Pichler
  • Clemens Steinbauer
   Clemens SteinbauerKlassenlehrer: 4a
  • Tanja Schiestl
   Tanja SchiestlKlassenlehrerin: 1a
  • Petra Fender
   Petra Fender
  • Gitti Genzel
   Gitti GenzelKlassenlehrerin: 1b